Deklaracja dostępności

Gmina Sieroszewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sieroszewice.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2020-05-05
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Sztukowska
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 62 7396076 wew. 335

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Sieroszewice znajduje się w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65. Budynek posiada trzy wejścia w tym jedno wejście główne (czynne) na parterze:


 • wejście wyposażone jest w standardowe drzwi, nieoznakowane, nieautomatyczne, oświetlone, przy drzwiach znajduje się domofon z sygnalizacją dźwiękową,
 • budynek nie jest oznakowany za pomocą piktogramów
 • nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i pozbawiona przeszkód, wycieraczki znajdują się na jednym poziomie z chodnikiem,
 • budynek składa się z parteru oraz dwóch pięter,
 • do wejścia głównego na parterze prowadzą schody, brak podjazdu, platformy i podnośnika dla osób niepełnosprawnych – w trakcie realiacji
 • na piętra prowadzą schody, schody są proste i posiadają taki sam kształt i wysokość, nie ma wyróżnienia początku i końca biegów schodów, schody wyposażone są w poręcze (brak oznaczenia pięter na poręczach w alfabecie Braille’a), brak oznaczeń fakturowych przed schodami – w trakcie realizacji
 • budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd na wszystkie poziomy,
 • wielkość, wyposażenia i aranżacja większości pomieszczeń nie umożliwia poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich,
 • pomieszczenia nie pozwalają na regulowanie natężenia światła,
 • budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze znajduje się tablica informacyjna (brak możliwości dotykowej i pismem Braille’a)
 • sekretariat zlokalizowany jest na piętrze, z obniżoną ladą
 • przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi – w trakcie realizacji
 • na teren budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • budynek nie posiada świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego,
 • w budynku oznakowano drogi ewakuacji (brak w systemie Braille’a i piktogramów),
 • w budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu,